LH2
LHA
Lhammas
Lhasa
Lhasa (computing)
LHFI
Lhoba
Lhotse
Lhotshampa
LHS