Vietnam is a multi-ethnic country with over fifty distinct groups. Many of the local ethnic groups are known collectively as Montagnards or Degar.

 • Kinh - ethnic Vietnamese
 • Tay
 • Thai
 • Muong
 • Hoa (Han Chinese)
 • Khmer
 • Nung
 • Hmong
 • Dao
 • Gia Rai
 • E De
 • Ba Na
 • San Chay
 • Cham
 • Xo Dang
 • San Diu
 • H're
 • Co Ho
 • Ra Glai
 • Mnong
 • Tho
 • Xtieng
 • Kho Mu
 • Bru-Van Kieu
 • Giay
 • Co Tu
 • Gie Trieng
 • Ta Oi
 • Ma
 • Co
 • Cho Ro
 • Ha Nhi
 • Xinh Mun
 • Chu Ru
 • Lao
 • La Chi
 • Phu La
 • La Hu
 • Khang
 • Lu
 • Pa Then
 • Lo Lo
 • Chut
 • Mang
 • Co Lao
 • Bo Y
 • La Ha
 • Cong
 • Ngai
 • Si La
 • Pu Peo
 • Brau
 • Ro Mam
 • O Du