Table of contents
1 List by kind
2 See also
3 External Links

List by kind

Attack

Bomber

 • Ilyushin
 • Miyasishchev
  • Miyasishchev M-4 "Bison"
 • Petlyakov
  • Petlyakov Pe-2
  • Petlyakov Pe-8
 • Sukhoi
 • Tupolev
  • Tupolev SB-2bis
  • Tupolev TB-1
  • Tupolev TB-3
  • Tupolev Tu-2
  • Tupolev Tu-4
  • Tupolev Tu-16
  • Tupolev Tu-22
  • Tupolev Tu-142
  • Tupolev Tu-160
 • Yakovlev
  • Yakovlev Yak-2/Yak-4
 • Yermolayev
  • Yermolayev Yer-2

Fighter

Helicopter

 • Kamov
  • Kamov Ka-15/Ka-18
  • Kamov Ka-20/Ka-25
  • Kamov Ka-22Vintokryl - Kamov
  • Kamov Ka-25
  • Kamov Ka-26
  • Kamov Ka-27/Ka-28/Ka-29/Ka-32
  • Kamov Ka-50
  • Kamov Ka-136
 • Mil
  • Mil Mi-1
  • Mil Mi-4
  • Mil Mi-6
  • Mil Mi-8
  • Mil Mi-10
  • Mil Mi-12 - prototypes only, world's largest helicopter
  • Mil Mi-14
  • Mil Mi-17
  • Mil Mi-24
  • Mil Mi-26 - world's heaviest helicopter
  • Mil Mi-28
  • Mil Mi-34
  • Mil Mi-38
 • Yakovlev
  • Yakovlev Yak-24

Reconnaissance

Trainer

 • Yakovlev
  • Yakovlev Yak-11
  • Yakovlev Yak-18

Transport

 • Antonov
  • Antonov An-26/An-30/An-32
  • Antonov An-72/An-74

Utility

See also

External Links