This is a list of all the named mountains on Mars. A Mons or Montes are large mountains, a Tholus or Tholi are smaller mountains or hills.

 • Albor Tholus
 • Anseris Mons
 • Apollinaris Tholus
 • Arsia Mons
 • Ascraeus Mons
 • Ausonia Montes
 • Australe Montes
 • Australis Tholus
 • Centauri Montes
 • Ceraunius Tholus
 • Chalce Montes
 • Charitum Montes
 • Charitum Tholus
 • Coronae Montes
 • E. Mareotis Tholus
 • Echus Montes
 • Elysium Mons
 • Erebus Montes
 • Euripus Mons
 • Galaxius Mons
 • Geryon Montes
 • Gonnus Mons
 • Hecates Tholus
 • Hellas Montes
 • Hellespontus
 • Hibes Montes
 • Horarum Mons
 • Iaxartes Tholus
 • Issedon Tholus
 • Jovis Tholus
 • Kison Tholus
 • Labeatis Mons
 • Libya Montes
 • Montes
 • Mt. Saint Helens
 • N. Mareotis Tholus
 • Nereidum Montes
 • Oceanidum Mons
 • Octantis Mons
 • Olympus Mons - largest known mountain in Solar System
 • Ortygia Tholus
 • Pavonis Mons
 • Peneus Mons
 • Peraea Mons
 • Phlegra Montes
 • Pindus Mons
 • Scandia Tholi
 • Sisyphi Montes
 • Tanaica Montes
 • Tartarus Montes
 • Tharsis Montes
 • Tharsis Tholus
 • Tyrrhena Mons
 • Uranius Tholus
 • W. Mareotis Tholus
 • Zephyria Tholus